Shin-ichi Shamoto

 
  SHAMOTO Shin-ichi
 
 • Gr. Leader, Senior Principal Researcher
 • 
 • E-mail: shamoto.shinichi [@ mark] jaea.go.jp
 • 

  Wataru Higemoto

   
   HIGEMOTO Wataru
   
 • Principal Researcher
 • 
 • E-mail: higemoto.wataru [@ mark] jaea.go.jp
 • 

  Yuki Fukaya

   
   FUKAYA Yuki
   
 • Principal Researcher
 • 
 • E-mail: fukaya.yuki99 [@ mark] jaea.go.jp
 • 

  Satoshi Yasuda

   
   YASUDA Satoshi
   
 • Assistant Principal Researcher
 • 
 • E-mail: yasuda.satoshi [@ mark] jaea.go.jp
 • 

  Yuki Uozumi

   
   UOZUMI Yuki
   
 • Temporary Engineer
 • 
 • E-mail: uozumi.yuki [@ mark] jaea.go.jp
 • 

  Yano Masahiro

   
   YANO Masahiro
   
 • Postdoctoral fellow
 • 
 • E-mail: yano.masahiro [@ mark] jaea.go.jp
 • 

  Lieh-Jeng Chang

   
   CHANG Lieh-Jeng
   
 • Research fellow
 • 
 • E-mail: ljchang [@ mark] mail.ncku.edu.tw
 • 

  Eiko Torikai

   
   TORIKAI Eiko
   
 • Invited researcher
 • 
 • E-mail: et [@ mark] yamanashi.ac.jp
 • 

  Kohei Oshima

   
   OSHIMA Kohei
   
 • Research fellowship
 • 
 • E-mail: oshima.k.af [@ mark] m.titech.ac.jp
 • 

  Koji Nakashima

   
   NAKASHIMA Koji
   
 • Research fellowship
 • 
 • E-mail: nakashima.koji [@ mark] jaea.go.jp
 • 

  Yosuke Uchibori

   
   UCHIBORI Yosuke
   
 • Research fellowship
 • 
 • E-mail: uchibori.yosuke [@ mark] jaea.go.jp
 • ----------------------------------------------------------------
   

  Hidehito Asaoka

   
   ASAOKA Hidehito
   
 • Deputy director general
 • 
 • E-mail: asaoka.hidehito [@ mark] jaea.go.jp
 • 

   
   WATANABE Ayako
   
 • Group Secretary
 • 
 • E-mail: watanabe.ayako [@ mark] jaea.go.jp